Begrippen

  • Instituut: Betaalbarebijles.nl, onderdeel van Stichting Bijlesned & Huiswerkned
  • Opdrachtgever: ouder of verzorger van de scholier die voor het volgen van bijles wordt ingeschreven.
  • Leerling: de scholier die door ouder of verzorger wordt ingeschreven voor het volgen van bijles/training.

Lengte van de overeenkomst

In geval van CITO-training, training rekentoets en examentraining

Deze overeenkomst duurt tot maximaal het einde van het schooljaar waarin de leerling is aangemeld. Na afname van de betreffende toets op school eindigt de overeenkomst automatisch, zonder dat hiervoor een opzegging nodig is. Indien de opdrachtgever de overeenkomst eerder wil beëindigen dan geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Onder kalendermaand wordt verstaan dat als een opzegging in de lopende maand wordt gedaan deze op de laatste dag van die lopende maand ingaat. Vanaf die datum gaat de opzegtermijn van één maand lopen waardoor de overeenkomst per de laatste dag van de op de lopende maand volgende maand is beëindigd.

In geval van bijles

Deze overeenkomst loopt vanaf het moment waarop de bijles door de opdrachtgever is geboekt en betaald tot aan het moment dat de bijles is gevolgd en afgerond. Voor bijles geldt géén opzegtermijn.

In geval van Basics bijles

Deze overeenkomst loopt voor de duur van de lengte van de Basics bijles(sen) waarvoor de opdrachtgever de leerling heeft aangemeld. Indien een Basics bijles uit meerdere sessies bestaat, dan geldt de aanmelding voor alle sessies, waarbij de opdrachtgever zicht verplicht alle sessies af te nemen en te voldoen.

Aanmelden

Opdrachtgever schrijft de leerling in voor een door de leerling te volgen bijles/training. Opdrachtgever gebruikt hiervoor het inschrijvings- en boekingssysteem van het instituut.

Door zich in te schrijven verklaart de opdrachtgever zich accoord met de betalings- en begeleidingsvoorwaarden. Het instituut draagt er zorg voor dat de opdrachtgever deze betalings- en begeleidingsvoorwaarden voorafgaand aan de definitieve aanmelding en inschrijving kan lezen en kan downloaden.

Opdrachtgever kan zich achteraf niet beroepen op het feit dat deze de betalings- en begeleidingsvoorwaarden niet heeft gelezen. De voorwaarden worden door aanklikken voldoende in beeld gebracht en opdrachtgever geeft door het aanvinken van “ja” op het inschrijvingsformulier aan deze voorwaarden te hebben gezien, te hebben gelezen en te hebben begrepen en zich hiermee akkoord te verklaren.

Afzeggen/verplaatsen van geboekte bijles/trainingen

In geval van bijles

De gemaakte lesafspraak kan door de opdrachtgever tot 48 uur voor aanvang van de bijles kosteloos worden afgezegd. Eventueel door de opdrachtgever betaalde lesgelden worden door het instituut gerestitueerd.

Bij het verplaatsen van een bijles binnen 48 uur voor aanvang van de bijles wordt een toeslag van € 5,-- in rekening gebracht.

Indien de opdrachtgever de bijles binnen 48 uur voor aanvang van de bijles afzegt, worden de betaalde lesgelden niet gerestitueerd. Opdrachtgever kan ook geen aanspraak maken op inhalen van de bijles op een later tijdstip.

Afzeggen en/of verplaatsen van bijles vindt plaats via email aan info@betaalbarebijles.nl. Het tijdstip waarop deze afzegging bij het instituut binnenkomt bepaalt de wijze van uitvoering door het instituut van de bepalingen met betrekking tot afzeggen of verplaatsen van de bijles/training.

In geval van CITO training, rekentoets training en examentraining

De lesafspraken gaan volgens het lesrooster dat de leerling tevoren door het instituut toegestuurd heeft gekregen en dat in de bijlescloud te bekijken is. Dit lesrooster is opgesteld op basis van de door de leerling verstrekte gegevens. De aan de leerling doorgegeven lesdagen en lestijden liggen vast. Afwijking van dit lesrooster is zonder overleg en zonder akkoordbevinding van de kant van het instituut niet mogelijk.

Door de leerling misgelopen lessen kunnen niet zonder meer worden ingehaald. De opdrachtgever kan een verzoek om inhalen van de gemiste les(sen) doen, het instituut is niet verplicht dit verzoek te honoreren.

Als het instituut de leerling een mogelijkheid tot het inhalen van lessen geeft, dan zal het instituut zoveel als mogelijk rekening houden met de wensen van de leerling. In het geval het instituut en de leerling er om roostertechnische redenen binnen 5 werkdagen na de ontvangst van het verzoek van de leerling niet uitkomen vervalt de mogelijkheid tot het inhalen van de gemiste les.

Als een gemiste les door de leerling wordt ingehaald betaalt de leerling per inhaalles extra lesgeld: € 13,50. Dit bedrag dient voor aanvang van de inhaalles door de opdrachtgever te zijn voldaan.

Afzeggen en/of verplaatsen van de training vindt plaats via email aan info@betaalbarebijles.nl. Het tijdstip waarop deze afzegging bij het instituut binnenkomt bepaalt de wijze van uitvoering door het instituut van de bepalingen met betrekking tot afzeggen of verplaatsen van de bijles/training.

Volgen van de bijles of training

Het instituut zorgt er voor dat de leerling tijdig een herinnering ontvangt voor de bijles/training.

Het instituut stuurt deze herinneringen hetzij per email hetzij per SMS bericht, de keuze hiervoor is aan het instituut. Het instituut gebruikt voor het verzenden van herinneringen de gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste doorgave van deze gegevens.

Als er sprake is van thematische les dan volgt de leerling deze les samen met maximaal 5 niveaugenoten, de samenstelling van deze groep is aan het instituut. Het instituut zorgt er wel voor dat de niveaugenoten qua vakkennis op een zo gelijkwaardig mogelijk niveau zijn.

Als er sprake is van Basics-bijles, CITO-training of examentraining dan volgt de leerling deze les samen met niveaugenoten, de samenstelling van deze groep is aan het instituut. Het instituut zorgt er wel voor dat de niveaugenoten qua vakkennis op een zo gelijkwaardig mogelijk niveau zijn.

Tijdens de schoolvakanties wordt er geen bijles gegeven. Betaalbarebijles.nl zorgt er steeds tijdig voor dat de opdrachtgever van de vakanties op de hoogte worden gesteld. Bekendmaking van de schoolvakanties geschiedt via een nieuwsbrief. Als schoolvakanties worden aangemerkt: de vakanties zoals deze gelden voor regio Nederland-midden.

Als er sprake is van 1 op 1 les dan volgt de leerling deze les privé.

Het instituut is niet verantwoordelijk voor het gedrag van de leerlingen tijdens de les.

Verwijderen uit de les, uitsluiten van het volgen van bijles/training

Het instituut, danwel haar vertegenwoordiger(s) heeft/hebben het recht de leerling de toegang tot de bijles/training te ontzeggen. Dan kan op ieder tijdstip tijdens de les gebeuren. De docent is gehouden achteraf aan opdrachtgever uitleg te geven over de reden van verwijdering.

Van verwijdering kan sprake zijn indien de leerling de gedragsregels tijdens de bijles/training heeft geschonden en de leerling door gedrag of uitlatingen aangeeft niet bereid te zijn zich voor het vervolg van de bijles/training aan deze gedragsregels te willen houden. De docent bepaalt op dat moment of verwijdering noodzakelijk is.

De leerling kan uitgesloten worden van het volgen van de bijles/training als blijkt dat de kosten voor het volgen van de bijles/training niet zijn voldaan en/of blijkt dat er onvoldoende zekerheid vooraf is dat deze bijles/training achteraf betaald zal worden. Het instituut is hierbij bevoegd te beoordelen of de leerling van de bijles/training moet worden uitgesloten.

Rechten leerling

De leerling heeft recht op het volgen van de bijles/training waarvoor deze is ingeschreven.

De leerling heeft recht op een goede video- en geluidsverbinding die van een zodanige kwaliteit is dat de les kan worden gevolgd.

De leerling heeft recht op bescherming van zijn/haar rust tijdens de les en de leerling machtigt daarom het instituut dan ook om andere leerlingen van het verder volgen van de bijles/training uit te sluiten.

De les wordt gegeven via het internet. Dat betekent dat er altijd sprake kan zijn van enige storing. Een storing die het volgen van de bijles/training niet ernstig hindert is acceptabel. Als er tijdens de bijles/training sprake is van een storing die het volgen van de bijles/training ernstig verstoort (dit naar oordeel van de docent) dan mag deze storing niet meer dan 10% van de effectieve lestijd duren.

Voor een dergelijke storing binnen het systeem kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op resitutie van het betaalde lesgeld.

Als de storing te wijten is aan het systeem van het instituut en de les niet verder kan worden voortgezet (dit naar oordeel van het instituut of haar vertegenwoordiger(s))dan kan de les worden onderbroken. De leerling heeft daarna het recht op hetzij vervolg van de bijles/training op een ander tijdstip hetzij op (gedeeltelijke) restitutie van het betaalde lesgeld. Voor wat betreft het oordeel inzake de hoogte van een eventuele restitutie: dit oordeel is aan de directie van het instituut.

Indien een storing het gevolg is van het niet of niet voldoende functioneren van de PC of de verbinding van de leerling, dit naar oordeel van het instituut of haar vertegenwoordiger(s), dan heeft de leerling geen recht op vervolg van de bijles/training op een ander tijstip hetzij op restitutie van het betaalde lesgeld.

Leerling noch de opdrachtgever kan zich beroepen op het niet ontvangen hebben van de herinneringen.

Plichten leerling

Voor aanvang van de bijles/training zorgt het instituut voor een controle van het video en geluidssysteem. De leerling wordt door het instituut hetzij via mail, hetzij via SMS, dit naar oordeel van het instituut, uitgenodigd om op bepaalde momenten op het systeem in te loggen om een controle van de juiste werking van de PC van de leerling uit te voeren.

De leerling wordt verondersteld op het tijdstip zoals dit in de aankondigingsberichten van het instituut is aangegeven in te loggen. Indien de leerling niet op het tijdstip zoals dit in de aankondigingsberichten is ingelogd heeft het instituut de toegang tot de les te ontzeggen. In voorkomend geval geldt er geen restitutieplicht.

Als de les begint hoort de leerling op zijn minst over een minimum kennis niveau te beschikken om aan de bijles/training deel te nemen. Dat betekent dat de leerling geen achterstanden met de bijles/trainingstof mag hebben, groter dan 5 schoolmaanden, te rekenen vanaf de datum waarop de bijles plaatsvindt.

Tijdens de bijles/training gedraagt de leerling zich zoals dat van iemand die (klassikale) les volgt mag worden verwacht.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Het instituut aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende door de student op school te behalen resultaten.

Het instituut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor door de docent gedane uitlatingen tijdens de bijles/training.

Betalingen

Betalingen kunnen plaatsvinden door betaling vooraf via het boekingssysteem van het instituut of via een incassomachtiging.

Indien betaling plaatsvindt via een machtiging en indien de betaling wordt gestorneerd wordt per stornering een bedrag ad € 2,50 in rekening gebracht.

Opdrachtgever machtigt het instituut bij dezen om alle verschuldigde bedragen die uit deze overeenkomst voortvloeien van de door opdrachtgever op te geven bankrekening af te schrijven. Opdrachtgever zal de machtiging gedurende de looptijd van deze overeenkomst niet beëindigen.

Opdrachtgever is bekend met het feit dat geïncasseerde betalingen binnen twee maanden na incassodatum door de opdrachtgever kunnen worden teruggevorderd (stornering).

Opzegtermijn

Voor CITO/examentrainingen en training rekentoets

Hiervoor geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Onder kalendermaand wordt verstaan dat als een opzegging in de lopende maand wordt gedaan deze op de laatste dag van die lopende maand ingaat. Vanaf die datum gaat de opzegtermijn van één maand lopen waardoor de overeenkomst per de laatste dag van de op de lopende maand volgende maand is beëindigd.

Voor privébijlessen

Hiervoor geldt geen opzegtermijn.

Gemaakte/ te maken afspraken

Het instituut heeft het recht vervolgafspraken met de leerling te maken, zonder de opdrachtgever hier specifiek van op de hoogte te stellen. Dit betreft afspraken voorzover deze reeds door de opdrachtgever zijn goedgekeurd.

Indien er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden waardoor er voor de opdrachtgever extra kosten gaan ontstaan, dan zijn deze afspraken pas geldig nadat deze naar de ouders zijn gecommuniceerd. De opdrachtgever hoeft hierbij geen nadere goedkeuring te geven. Na de ommekomst van 2 werkdagen wordt de afspraak geacht door de ouder te zijn akkoordbevonden.

Opzeggen

Opzeggen kan via email plaatsvinden. Echter: de opzegging dient door het instituut te worden bevestigd. Zonder ontvangen bevestiging van de zijde van het instituut is er geen sprake van opzegging.

Opzeggen kan ook schriftelijk plaatsvinden via het navolgende contactadres:

Betaalbarebijles.nl
Driehuizerweg 71
7312 DV Apeldoorn

Indien de opzeggingsbrief niet aangetekend is verzonden geldt ook hiervoor dat er pas van een opzegging sprake is als het instituut de ouder hiervan een schriftelijke bevestigng heeft gestuurd.

Juistheid van de verstrekte informatie

Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem/haar bij de aanmelding/registratie verstrekte informatie.

Kosten bij niet tijdige betaling

Indien het instituut voor de incasso van niet betaalde lesgelden kosten moet maken dan zullen deze geheel voor rekening van de opdrachtgever worden gebracht. Deze kosten bedragen altijd 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,--

Geschillen

In geval van een geschil beslist de directie van het instituut. Indien de opdrachtgever het met deze beslissing niet eens is kan de opdrachtgever het geschil voorleggen aan de kantonrechter. Het instituut kiest hiervoor domicilie te Apeldoorn.